NetPrint® standardbetingelser

 1. For bestillingen gjelder kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven og andre relevante lover slik de gjelder til enhver tid. 
   
 2. Med mindre annet er avtalt, påløper det et ekspedisjonsgebyr på kr 100,- på alle bestillinger.
   
 3. Dersom en ønsker samlefakturering av ordre påløper, med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfellet, et samlefaktureringsgebyr på stort kr 250,- eks. mva. 
   
 4. Kjøpesummen forfaller, med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfellet, til betaling 14 dager etter at faktura er utstedt. Ved forsinket betaling påløper renter i henhold til forsinkelsesrentelovens regler. 
   
 5. Utgifter til frakt kommer i tillegg til kjøpesummen, dersom kunden ikke henter produktet selv. 
   
 6. NetPrint har et bredt utvalg av ulike produkter, og forbeholder seg retten til å endre produkter/produktutvalg uten forutgående varsel til kundene. 
   
 7. For kjøp som reguleres av kjøpsloven, fraskriver NetPrint seg ansvar for kundens indirekte tap. Ansvar for direkte tap begrenses til den aktuelle kontraktsummen. Nærværende ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom NetPrint har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig handlet i strid med redelighet og god tro. 
   
 8. NetPrint har alle immaterielle rettigheter knyttet til ethvert resultatet som fremkommer under denne avtalen, herunder, men ikke begrenset til eventuell opphavsrett. Kunden erverver en begrenset rett til å benytte resultatet i overensstemmelse med avtalens formål. Dersom annet ikke er uttrykkelig avtalt, har kunden ikke krav på å motta dokumenter, presentasjoner, skisser, tegninger, design eller mønster i et endrbart format herunder, kildekode eller annet bestemt dataformat. Kunden har ikke selv eller ved hjelp av tredjepart rett til å bearbeide, videreutvikle eller videreoverdra resultatene frembrakt under denne avtalen. 
   
 9. Kunden innestår selv for at bruk av eventuelle bilder, tekst, logo, design eller lignende ikke er i strid med tredjeparts rettigheter etter for eksempel varmerkerettslige eller opphavsrettslige regler. For det tilfellet at tredjemann bestrider at bruken er berettiget, plikter kunden å holde NetPrint skadesløs for et hvert krav mot selskapet i den anledning. Dette gjelder likevel ikke dersom NetPrint har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig handlet i strid med redelighet og god tro.
   
 10. Uoverensstemmelser etter denne avtalen avgjøres etter norsk rett. 
©allkopi NetPrint